Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2007

JO 19 SM 0702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

22. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder 2007. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0702 1)

22. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2007. Preliminary data

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0702)

 

Område

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

-

-

Gotlands

30

0,9

 

..

..

Blekinge

0

0,0

 

-

-

Skåne

0

0,0

 

..

..

Hallands

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

50

0,3

 

10

1,2

Värmlands

0

0,0

 

-

-

Örebro

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

20

0,7

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

50

0,4

 

..

..

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

10

0,6

Svealands slättbygder

30

0,1

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

2,5

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

-

-

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2007

120

0,1

 

10

0,3

2006

230

0,3

 

70

0,8

2005

130

0,2

 

10

0,1

2004

40

0,1

 

20

0,4

2003

0

0,0

 

20

0,4

2002

50

0,1

 

110

3,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.