Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1202

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012
Preliminära uppgifter för län och riket
Production of cereals, dried pulses and oilseeds in 2012 Preliminary results for counties and the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Höga hektarskördar av höstsådda grödor

Den totala spannmålsskörden beräknas uppgå till 5,1 miljoner ton under 2012. Det är en ökning med 10 % jämfört förra årets skörd. De höstsådda spannmålsgrödorna har gett god avkastning, särskilt i de sydöstra delarna av landet. Gotlands och Kalmar län är exempel på län med höga avkastningsnivåer. På riksnivå uppvisar höstvete, höstkorn och rågvete rekordhöga hektarskördar. Årets avkastning av höstråg är i nivå med rekordet från år 2008.

Stora lokala variationer

Regn efter sådden ledde på vissa håll till dålig uppkomst för de vårsådda grödorna. I områden som annars brukar drabbas av försommartorka utvecklades grödorna ofta väl i det svala och regniga sommarvädret. Fortsatt ihållande regn under hösten försvårade tröskningen. Variationerna mellan närbelägna gårdar kan vara stora.

Rekordhög avkastning av höstraps

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 322 500 ton, vilket är 29 % mer än förra årets resultat. Hektarskörden av höstraps har beräknats till 3 700 kg per hektar, vilket är den högsta som hittills redovisats på riksnivå.

Hög skörd per hektar av åkerbönor

Odlingen av åkerbönor ökade i år för femte året i rad och skörden per hektar tangerar rekordnivån från år 2009. Totalskörden åkerbönor beräknas preliminärt till 57 600 ton. Den totala skörden av ärter beräknas till 34 800 ton.

Stor andel obärgad areal i Norrland i år igen

Utdragna perioden av regnväder medförde att betydande arealer inte kunde skördas alls. Särskilt i norrlandslänen och i Värmlands län blev i år liksom ifjol stora spannmålsarealer obärgade. I Västernorrlands och i Norrbottens län blev uppemot 45 % av spannmålsarealen obärgad under 2012.