Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 1301

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2013
Preliminära uppgifter för riket
Production of cereal crops, dried pulses and oilseed crops in 2013 Preliminary results for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Spannmålsskörden i nivå med föregående års resultat

Totalskörden av spannmål beräknas uppgå till 5,0 miljoner ton under 2013. Den är i nivå med förra årets spannmålsskörd och något högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Ett utmärkande drag för 2013 är att de höstsådda spannmålsgrödorna  minskade arealmässigt. Höstvetearealen minskade med 26 %. De vårsådda grödorna som ersatte de höstsådda uppvisar ofta höga skördenivåer. På riksnivå är hektarskörden av vårkorn är rekordhög.

Högsta totalskörden av raps och rybs sedan 1990

Totalskörden av raps och rybs beräknas till 336 800 ton, vilket är 5 % mer än förra årets resultat och den högsta totalskörden på 23 år. Den höga raps- och rybsskörden är främst en följd av ökade odlingsarealer av höstraps och vårraps.

Hög avkastning av ärter och åkerbönor

Hektarskörden av ärter är 20 % högre än fjolårsresultatet och hektarskörden av åkerbönor tangerar tidigare rekordnivåer. Totalskörden av ärter beräknas preliminärt till 40 300 ton och totalskörden av åkerbönor beräknas till 57 800 ton.

Svår höst och vinter för höstsådda grödor

Hösten 2012 kom stora regnmängder som försvårade och försenade höstsådden. Den efterföljande vintern var tidvis snöfattig och kall vilket också missgynnade de höstsådda grödorna. Sommarmånaderna präglades av torrt och varmt väder och på vissa håll i landet ledde vattenbristen till torkskador på grödorna. Tröskningen kom igång tidigt och kunde vanligtvis genomföras vid bra väderförhållanden.