Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 0201

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Normala skördekvantiteter av spannmål trots minskade arealer

Enligt en prognos från Jordbruksverket beräknas den totala spannmålsskörden för 2002 bli ca 5,5 miljoner ton vilket är i nivå med den genomsnittliga skörden de senaste 5 åren. Till år 2002 minskade spannmålsarealerna med ca 4 %, vilket dock kompenseras av högre hektarskördar för samtliga spannmålsgrödor.

Skörden av oljeväxter beräknas bli högre än tidigare år, vilket framförallt är en följd av ökade arealer. Sedan 2001 har arealerna ökat med drygt 50 %. Det ökade odlingsintresset kan bland annat förklaras av ett höjt prisläge för oljeväxtfrö.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. Vidare används i beräkningarna väderdata och odlade arealer för 2002. Metoden bygger på statistiska regressionsmodeller där skördarna för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Modellerna tar hänsyn till skörde- och väderdata från januari 1965 till och med sommaren 2002. Beräkningarna har endast gjorts för hela landet varför regionala skillnader inte framgår.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.