Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002

JO 29 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Hektarskördar
Totalskördar

I detta Statistiska meddelande redovisas resultatet av skördeprognoser 2002 avseende spannmål och oljeväxter. Preliminär skördestatistik 2002 kommer att redovisas på riksnivå i november och på länsnivå i december 2002. Definitiva resultat kommer att redovisas under våren 2003.

Hektarskördar

Prognoser för hektarskördar år 2002 presenteras i tabell 1. Dessa jämförs med normskördar, med vilket menas de skördar som man normalt kan räkna med och som inte tar hänsyn till årets årsmån. De jämförs även med genomsnittliga hektarskördar under de senaste fem åren. Enligt prognoserna blir årets hektarskördar i för de viktigaste spannmålsslagen något högre än normskördarna. För oljeväxter beräknas hektarskörden bli något lägre än normskörden för vårraps men högre än normskörden för övriga oljeväxtgrödor.

Jämfört med de genomsnittliga hektarskördarna för de fem närmast föregående åren beräknas 2002 års hektarskördar av spannmålsgrödor bli mellan 5 och 10 % högre. Hektarskörden av raps beräknas bli något lägre än 5-års genomsnittet medan rybs beräknas ge en något högre hektarskörd än 5-års genomsnittet.

Tabell 1 Hektarskörd, kg/ha

Gröda

Prognos
2002

Normskörd
2002

Genomsnitt
1997-2001

Höstvete

6 590

6 351

6 080

Vårvete

5 150

5 176

5 000

Höstråg

5 310

5 448

5 000

Höstkorn

5 480

-1

5 120

Vårkorn

4 320

4 204

4 010

Havre

3 950

3 747

3 750

Rågvete

5 040

-1

4 650

Blandsäd

3 370

-1

3 230

 

 

 

 

Höstraps

2 770

2 634

2 900

Vårraps

1 840

1 910

1 960

Höstrybs

1 700

1 390

1 650

Vårrybs

1 630

1 511

1 550


1För höstkorn, rågvete och blandsäd beräknas inte några normskördar.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Totalskördar

Den totala skörden för respektive gröda beräknas genom att multiplicera den prognostiserade hektarskörden med den totala grödarealen. De arealer som används är de som publicerades i det statistiska meddelandet JO 10 SM 0202 (Åkerarealens användning i juni 2002) och som fanns i Statens jordbruksverks administrativa stödregister, IAKS, i juni 2002. Detta innehåller gröduppgifter som lämnats av de jordbrukare som ansökt om arealersättning och har minst 0,3 hektar åkermark. De preliminära och definitiva skördeskattningarna för år 2002 kommer också att beräknas utifrån IAKS-data, även om arealerna troligtvis kommer att ändras något då de blir definitiva.

Totalt beräknas spannmålsskörden bli ca 5,5 miljoner ton för år 2002 vilket är knappt 2 % högre än 2001. Skörden av de höstsådda grödorna beräknas bli något lägre än 2001 till följd av mindre arealer. Övriga grödor, framförallt havre och vårkorn, beräknas få en skörd som är högre än 2001. För samtliga spannmålsgrödor blir skörden ungefär lika stor som den genomsnittliga skörden de senaste fem åren. Den totala skörden av oljeväxter beräknas öka förhållandevis mycket till följd av ökade arealer. Jämförelser med tidigare totalskördar för enskilda grödor skall dock göras med viss försiktighet då arealerna åren 2000-2002 bygger på IAKS-data för att tidigare varit uppgifter som samlats in genom postenkät.

Tabell 2 Hektarskörd, areal och total skörd år 2002

 

Ha-skörd

Areal

Total skörd (tusen ton)

 

Prog. 2002
kg

Prel. 2002
ha

Prog.
2002


2001

Genom-snitt 5 år

Höstvete

6 590

285 762

1 880

2 138

1 900

Vårvete

5 150

54 377

280

207

241

Höstråg

5 310

24 428

130

180

157

Höstkorn

5 480

6 445

35

47

62

Vårkorn

4 320

410 702

1 780

1 596

1 715

Havre

3 950

296 158

1 170

964

1 116

Rågvete

5 040

30 949

160

175

229

Blandsäd

3 370

21 998

75

86

96

Summa spannmål

 

1 130 819

5 500

5 391

5 519

 

 

 

 

 

 

Höstraps

2 770

31 363

87

62

64

Vårraps

1 840

22 023

40

27

36

Höstrybs

1 700

1 907

3

1

2

Vårrybs

1 630

12 358

20

16

24

Summa oljeväxter

 

67 661

150

106

127