Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 29 SM 0301

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2003
Crop production forecast for cereals and oilseed crops in 2003
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Normala skördekvantiteter av spannmål trots större arealer

Enligt en prognos från Jordbruksverket beräknas den totala spannmålsskörden för 2003 bli ca 5,5 miljoner ton vilket är i nivå med förra årets skörd och med den genomsnittliga skörden de senaste 5 åren. Den totala spannmålsarealen är något högre än 2002. För höstvete beräknas skörden bli betydligt högre än tidigare år, främst till följd av större arealer, meden den för vårkorn och havre beräknas bli lägre. Den stora höstsådden är en följd av den tidiga skörden 2002 samt även den torra hösten som var gynnsam för sådd. Skörden per hektar beräknas för samtliga spannmålsgrödor bli mindre eller ungefär densamma som 2002 medan den för de flesta grödorna beräknas bli något högre än genomsnittet för de senaste 5 åren.

Skörden av oljeväxter beräknas bli något lägre än genomsnittet av de senaste 5 åren och betydligt lägre än 2002 då det var förhållandevis stora arealer med oljeväxter. Nedgången av oljeväxtareal till 2003 förklaras av att en del av höstsådden fick plöjas upp då den torra hösten gjorde att sådden inte grodde.

Prognoserna är gjorda utifrån en metod som utvecklats vid Jordbruksverket och som baseras på statistiska samband mellan tidigare års väderdata och skördar. I beräkningarna används även väderdata och odlade arealer för 2003. Metoden bygger på statistiska regressionsmodeller där skördarna för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Beräkningarna har endast gjorts totalt för hela landet varför regionala uppgifter inte redovisas.

Prognoserna bygger på att årets väder från augusti och framåt är som under ett normalår. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.