Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-04-14

Förbättrad service till lantbrukarna

- Jordbruksverket kommer som en av de första myndigheterna i Sverige att ge medborgarna möjlighet att uträtta avancerade ärenden direkt via Internet när det passar dem, vilket ligger i linje med regeringens strävan att myndigheterna ska vara tillgängliga dygnet runt. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar, och fortsätter:
- Jordbruksverket ligger även i frontlinjen inom EU. Så vitt vi vet är Jordbruksverket den första myndighet inom EU, med ansvar för jordbruksadministration, som kan erbjuda lantbrukare en sådan möjlighet.

Jordbruksverket har träffat en överenskommelse med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, om att ansluta sig till LRF:s Säkra Internet. Enkelt uttryckt innebär LRF:s Säkra Internet en sluten datormiljö där de lantbrukare, företag, organisationer och myndigheter som är anslutna använder ett gemensamt "dataskydd". Detta innebär att Jordbruksverket kan erbjuda lantbrukarna traditionella Internetbaserade tjänster, men även ge dem möjlighet att lämna elektroniskt underskrivna meddelanden där det ställs stora krav på säkerhet och identifiering.

Den första tjänsten som Jordbruksverket erbjuder kommer att göra det möjligt för djurhållare att rapportera händelser till nötkreatursregistret via Internet, en rapportering som ligger till grund för ersättningar från EU som baserar sig på antalet djur. Djurhållaren får också möjlighet att själv skriva ut aktuella uppgifter från registret sorterade efter eget önskemål. Under andra halvåret 2000 beräknas intresserade djurhållare successivt kunna anslutas till tjänsten. Genom att använda Internet för rapportering till nötkreatursregistret kan djurhållaren direkt vid rapporteringen uppmärksammas på om det är någon uppgift som inte stämmer eller som behöver kompletteras. Detta innebär även att kvaliteten i registret kommer att förbättras. För att säkerställa att systemet fungerar som förväntat kommer inledningsvis en begränsad grupp lantbrukare att anslutas.

Jordbruksverket kommer successivt att utveckla fler datortjänster som förenklar den enskilde lantbrukarens kontakter med verket. Två ytterligare projekt är hittills planerade inom de närmaste två åren. Det ena syftar till att göra det möjligt att lämna och elektroniskt skriva under den s.k. SAM-blanketten, ansökan om olika ersättningar från EU, direkt via Internet. Det andra projektet ska göra det möjligt att utnyttja nötkreatursregistret även som en elektronisk stalljournal och därmed ska lantbrukarna inte behöva föra en separat journal över sina djur. Detta leder också till att kontrollarbetet ute hos djurägarna minskar vilket både förenklar och frigör resurser hos såväl lantbrukarna som berörda myndigheter.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01
Anders Mårtensson, jurist, tel 036-15 60 75
Harald Svensson, chef för kontrollavdelningen, tel 036-15 51 13


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-04-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.