Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-12-07

Ny rapport om u-länderna och världshandeln

U-ländernas möjligheter att utveckla sina jordbruk och försörja sina befolkningar med livsmedel är en nyckelfråga i de pågående jordbruksförhandlingarna i Världshandelsorganisationen (WTO). Detta framgår av en ny rapport från Jordbruksverket om hur förhandlingarna berör u-länderna.  

Rapporten visar att i-länderna gynnar 4 procent av världens jordbrukare med hjälp av tullar och olika stöd. Dessa stöd motsvarar 100 000 kronor per jordbrukare i OECD-länderna eller totalt  2 500 miljarder kronor under 1999. 

I rapporten behandlas två scenarier; ett baserat på svenska ställningstaganden och ett baserat på de minst utvecklade ländernas ståndpunkter. En sannolik effekt av det svenska scenariot är ökade världsmarknadspriser för bl.a. socker, ris och mejeriprodukter, som i dag är kraftigt subventionerade. Samtidigt leder minskade tullar till välfärdsvinster för både u- och i-länderna.

U-ländernas scenario förutsätter en tämligen omfattande avveckling av jordbruksstödet inom industriländerna. Förslagen innehåller bland annat en fullständig liberalisering av handeln med bearbetade tropiska produkter. Sammantaget leder dessa förslag till större positiva effekter för u-ländernas export än i det svenska scenariot.  

Nettovinsten för världen som helhet bedöms i rapporten som positiv av en friare världshandel med jordbruksprodukter. U-ländernas stadsbefolkningar och utsatta grupper i de nettoimporterande u-länderna kan dock på kort sikt förlora på en handelsliberalisering beroende på stigande världsmarknadspriser. Möjligheter till omfördelning och ekonomisk tillväxt kan på sikt gynna svagare grupper. För att handelsliberaliseringen inte ska leda till oacceptabla effekter på kort sikt måste åtgärder vidtas för de fattigaste grupperna.  

Sju procent av i-ländernas kvinnliga arbetskraft är sysselsatt inom jordbrukssektorn. I Afrika söder om Sahara arbetar 75 procent av kvinnorna inom jordbrukssektorn. Stora grupper kvinnor i u-länderna som är sysselsatta i jordbruket och ansvariga för familjens försörjning kan vinna på högre priser på jordbruksprodukter.  

·         Rapporten ”Jordbruksstöden och u-länderna - en nyckelfråga i WTO-förhandlingarna” (Rapport 2000:19) kan beställas från Statens jordbruksverk, 55182 Jönköping. En sammanfattning av rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på www.sjv.se

Kontaktpersoner:
Kristina Olofsson, handläggare på Internationella enheten,  036-15 59 11
Bo Norell, handläggare på Internationella enheten, 036-15 59 09
Håkan Loxbo, chef för Internationella enheten,  036-15 58 69
Arne Karlsson, handläggare på Internationella enheten, 036-15 52 20                   

 

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-12-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.