Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-05-25

 

Jordbruksverket beviljar 17 miljoner till landsbygdens utveckling

 

Stödet kommer att gå till nio projekt för landsbygdsutveckling. Stödet finansieras via det svenska Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000 – 2006, (LBU-programmet).

 

Projekten har olika inriktning, men den gemensamma nämnaren är att samtliga har syftet att hitta inkomstbringande komplement till jordbruken, så att fler kan försörja sig på landsbygden. Projekten bygger på följande idéer:

 

Projekten kommer att sätta igång under sommaren och några av de större projekten kommer att pågå till år 2004. Vid sidan av dessa nationella projekt har Länsstyrelserna i södra Sverige möjlighet att inom ramen för LBU-programmet stödja lokala och regionala projekt med samma syfte. Den sammanlagda  stödsumman för Jordbruksverket och Länsstyrelserna är för programperioden 2001 – 2006 cirka 600 miljoner kronor fördelat på olika åtgärder. Av dessa har Jordbruksverket avsatt cirka 80 miljoner kronor för nationella projekt, varav knappt hälften är planerat att gå till olika former av informationsinsatser. Europeiska jordbruksfonden står för 25 procent av tilldelade medel och svenska staten för 75 procent.

 

I norra Sverige finns motsvarande stödformer inom ramen för EU:s strukturfonder Mål 1 vilka hanteras av länsstyrelserna i Luleå och Östersund.

 

Kontaktpersoner:

Pasi Kemi, chef för projektstödsenheten, telefon 036-15 59 30, 070-543 84 95

Hans Haglund, projektledare, telefon 036-15 58 67, 070-279 61 58

Per Andersson, handläggare, telefon 036-15 60 96


 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-05-25.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.