Pressmeddelande 1997-12-18 från Jordbruksverket

Jordbruksverket tillstyrker

utsläppande av genmodifierad potatis

Jordbruksverket tillstyrkte på torsdagen att en genmodifierad potatis, avsedd för produktion av stärkelse för tekniskt bruk, får släppas ut på marknaden. Verkets yttrande skickas nu till EU-kommissionen som tar slutlig ställning till om potatisen kan få marknadsgodkännande.

Ansökan är inlämnad av Amylogene HB och gäller en potatis som genom genmodifiering fått förhöjd halt av stärkelsen amylopektin i knölen. Potatisen innehåller även en markörgen som ger resistens mot antibiotika (kanamycin och neomycin). Den stärkelse som tas fram används främst inom pappersindustrin. Potatisen används inte som livsmedel.

Den aktuella potatisen har odlats i försök i Sverige sedan 1992. Stärkelsepotatisen hanteras skild från matpotatis, både i odling och industriell behandling.

Restprodukten från stärkelsetillverkningen, som kallas pulpa, används som foder, främst till ungdjur av nöt. Analyser har visat att inga levande celler finns kvar i pulpan efter fabriksbehandlingen. Risken för att potatisens resistens mot antibiotika ska kunna överföras till sjukdomsalstrande bakterier i nötkreaturens mag-tarmkanal bedöms därmed som ringa.

Jordbruksverket anser i sin sammanvägda bedömning att den aktuella potatisen är godtagbar från såväl miljö- som hälsoskyddssynpunkt. Likaså anser verket att det är etiskt försvarbart att släppa ut den på marknaden. Det är enligt gentekniklagen de villkor som ska vara uppfyllda för att en ny produkt ska kunna godkännas.

Beslutet att tillstyrka marknadsgodkännande har tagits i samråd med Naturvårdsverket och Gentekniknämnden. Naturvårdsverket har inga invändningar. Gentekniknämnden har med knapp majoritet sagt ja till utsläppande.

EU-kommissionens beslut kan väntas under 1998. Formellt är det sedan Jordbruksverket som ska fatta det definitiva beslutet i ärendet. Detta kan dock inte avvika från vad EU-kommissionen sagt.

Kontaktpersoner: Robert Andrén, handläggare växtodlingsenheten, tel 036 - 15 56 91

Malin Ljungström, handläggare växtodlingsenheten, tel 036 - 15 56 87

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-12-18.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten