Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-07-02

Satsning för att kartlägga antibiotikaresistens och EHEC

Jordbruksverket har beslutat att tilldela Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, medel för undersökning av antibiotikaresistens inom veterinärmedicinen, för utökade studier av förekomsten av EHEC bland idisslare och vilda djur samt för undersökningar av campylobacter på får och vilda djur.

- Det är viktigt att vi på detta sätt bidrar till aktuella undersökningar för att slå vakt om ett gott hälsoläge inom djurhållningen som grund för folkhälsan. Det säger Ingbritt Irhammar, ny generaldirektör vid Jordbruksverket.

Uppkomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier är starkt kopplad till användning av antibiotika. Bakteriers antibiotikaresistens orsakar stora problem vid behandling av infektioner inom sjukvården och en ökad resistens mot antibiotika bör stävjas. Förekomst av resistenta bakterier har vid undersökningar visat sig vara betydligt vanligare i Sydeuropa och Centraleuropa än i Norden. Detta är sannolikt resultatet av olika antibiotikahantering i regionerna.
- Samma problematik finns inom veterinärmedicinen och man har dessutom konstaterat att resistensmekaninismer kan spridas från djur till människa. Det framhåller Leif Denneberg, chef för djuravdelningen vid Jordbruksverket, och fortsätter:
- För att kartlägga bakteriers resistensläge inom veterinärmedicinen samt för att ytterligare kunna belysa fördelarna med en strikt antibiotitikapolicy inom djursjukvården har Jordbruksverket beslutat avsätta medel för detta ändamål.

EHEC (Enterohemorrhagisk Escheichia coli) -infektion kan ge allvarliga sjukdomstillstånd hos människa. Antalet sjukdomsfall har ökat kraftigt de senaste åren. Bland annat idisslare utgör en reservoar för EHEC-bakterien och bidrar till spridning i miljön. Kunskaperna om EHEC är fortfarande bristfälliga i flera avseenden. För att ytterligare kunna öka kunskaperna om EHEC hos bland annat får och vilda djur har Jordbruksverket beslutat om att tilldela SVA drygt 1,5 milj kr för detta ändamål.

Infektiösa magtarmsjukdomar hos människa är idag ett vanligt problem och campylobacter är den vanligaste kända orsaken till detta. Mer än 2000 människor insjuknar till följd av campylobacter-infektion och sannolikt är det endast en bråkdel av totala antalet fall. Smittvägarna avseende campylobacter kräver ytterligare utredning bland annat på vilda djur. Undersökningen ska framför allt utröna huruvida dessa djurslag kan vara reservoarer för smittämnet. Jordbruksverket har därför beslutat om medel för vidare undersökning av campylobacter på får samt vilda djur.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10
Håkan Henrikson, chef djurhälsoenheten, tel 036-15 55 42
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-07-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten