Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-10-02

Skördesituationen kartlagd

Den regniga sommaren bedöms resultera i att spannmålsskörden blir 10 - 15 % lägre än vad som skulle förväntats under normala väderbetingelser. Skörden kommer dock att ligga på en nivå motsvarande genomsnittet för 1990-talet. Kvaliteten bedöms bli sämre än normalt både för spannmål och vall. Stora lokala variationer innebär att enskilda jordbrukare kan drabbas hårt.

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen kartlagt skördesituationen i Sverige mot bakgrund av den nederbördsrika sommaren. Kartläggningen baseras på enkäter till samtliga länsstyrelser och hushållningssällskap samt på uppgifter från uppköpare. På vissa håll i landet återstår delar av skördearbetet varför den redovisade situationen kan komma att förändras.

På riksnivå bedöms 10 - 15 % av den totala spannmålsarealen förbli obärgad. Den genomsnittliga hektaravkastningen på den bärgade skörden beräknas bli något under det normala. Detta innebär att spannmålsskörden beräknas bli 5,2 - 5,5 miljoner ton, vilket är lägre än den skörd som kan förväntas under normala väderbetingelser. Skördebortfallet beräknas bli särskilt stort i Norrlandslänen, upp till 40 %. Även Östergötlands, Örebro, Västmanlands och delar av Västra Götalands län har drabbats hårt.

Kvaliteten på den bärgade skörden varierar mellan olika regioner men väntas i stora delar av landet bli sämre än normal. I vissa områden finns det i den ännu obärgade skörden stora arealer liggsäd med bland annat kraftiga groddskador.

Skörden av sockerbetor startade genomgående vid normal tidpunkt. Skördeproblem förväntas främst i nordvästra Skåne och södra Halland. Den totala skörden väntas bli normal, vilket medför en sockerproduktion över den av EU fastställda produktionskvoten.

Skörden av matpotatis bedöms vara i genomsnitt fyra veckor försenad. Potatisskörden beräknas bli cirka 10 % lägre än normalt. I vissa områden finns risk för angrepp av brunröta på grund av bladmögel vilket ytterligare kan påverka skördeutfallet i negativ riktning.

I landet som helhet har den genomsnittliga avkastningen på slåttervall varit god. Andelen av arealen som bedöms vara eller kommer att bli obärgad uppgår till omkring 10 % för första skörden och knappt 15 % för andra skörden. På många håll förmodas vallen hålla en låg kvalitet, vilket framför allt gäller för första skörden.

Kartläggningen avser huvudsakligen skördesituationen länsvis. I flera län förekommer dock stora lokala variationer vilket innebär att enskilda jordbrukare kan drabbas hårdare av årets skördeförhållanden än vad som redovisas ovan.

Kontaktpersoner:
Hans Jönrup, chef för statistikenheten, tel 036-15 59 33
Ulf Svensson, statistikenheten, tel 036-15 50 74
Bengt Johnsson, marknadsenheten, tel 036-15 51 38

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-10-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten