Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-07-13

Inför omförhandlingarna av Europaavtalen

Sedan mitten av 1990-talet har EU så kallade Europaavtal med de tio kandidatländerna i Central- och Östeuropa. Dessa avtal reglerar bland annat handeln med industri- och jordbruksprodukter mellan EU och vart och ett av dessa länder. Den del som berör handeln med jordbruksprodukter kommer under hösten att omförhandlas i syfte att öka handeln mellan parterna och samtidigt uppnå en bättre balans. Som ett underlag inför dessa förhandlingar har Jordbruksverket publicerat en sammanställning av Europaavtalens innehåll och en redovisning av handeln med jordbruksprodukter.

Europaavtalen innebär i princip frihandel för industriprodukter. För jordbruksprodukter (inklusive bearbetade jordbruksprodukter) gäller istället att parterna ger varandra vissa förmåner i form av tullnedsättningar såväl inom som utom ramen för kvoter. Dessa förmåner har fastställts för skilda produkter. Dessutom gäller så kallad standstill - inga tullar får nyintroduceras eller höjas i förhållande till gällande avtal, och inga nya kvantitativa begränsningar får införas. Parterna har emellertid rätt att tillgripa den s.k. skyddsklausulen för att motverka stora handelsstörningar på marknaden.

När avtalen formulerades var ett av syftena att stödja kandidatländernas reformprocess genom att underlätta deras export till EU. Avtalen gjordes därför avsiktligt asymmetriska till kandidatländernas fördel, det vill säga EU gav dessa länder större förmåner än vad unionen fick tillbaka. Trots detta har kandidatländernas import från EU ökat betydligt mer än deras export dit.

Rapporten inleds med en översiktlig sammanfattning av Europaavtalens uppbyggnad och innehåll. Därefter följer en mer grundläggande genomgång av de delar som berör jordbruket, inklusive ursprungsreglerna. Efter detta följer ett avsnitt om handel. En relativt stor del av rapporten ägnas åt en genomgång av Europaavtalen med varje enskilt land. Rapporten avslutas med en beskrivning av kommande omförhandlingar av jordbruksdelarna i avtalen.

De tio kandidatländerna är Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

Rapporten "Europaavtalen med länderna i Central- och Östeuropa - handeln med jordbruksprodukter" kan beställas via fax 036-34 04 14. Priset är 100 kr (exklusive moms).

Kontaktpersoner:

Christina Karlén, handläggare internationella enheten, tel 036 - 15 59 12

Ylva Mattsson, handläggare internationella enheten, 036 - 15 55 48

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-07-13.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten