Information från Jordbruksverket

Förslag om åtgärder för att minska växtnäringsläckaget från jordbruket

Jordbruksverket föreslår att kväveutlakningen från jordbruket ska minska med 10 000 ton från 1995 till 2020. Detta ska huvudsakligen åstadkommas genom utökad rådgivning kombinerad med uppföljning och utvärdering, genom arealersättning för uttagen areal (träda), miljöstöd, samt genom föreskrifter.

Jordbruksverket har ett uppdrag från regeringen att lämna förslag till delmål och åtgärder för att stoppa övergödningen och att bidra till att minska belastningen på havet med 40 procent. Jordbruksverket lämnar nu i en rapport en lägesbeskrivning till miljömålskommittén. Eftersom uppdraget inte ska slutredovisas förrän i december 1999 är innehållet i rapporten preliminärt.

Jordbruksverket har tagit fram tre alternativa mål där kväveutlakningen minskar med 6 000, 10 000 respektive 12 000 ton. Huvudalternativet innebär en minskning med 10 000 ton. Fortlöpande företagsinriktad rådgivning i syfte att förbättra växtnäringsutnyttjandet, miljöstöd för fånggrödor, utebliven höstbearbetning och våtmarker, arealersättning för uttagen areal (träda) samt föreskrifter om stallgödselspridning ska bidra till att målet uppnås.

I sydligaste Sverige är behovet av minskad kväveutlakning störst. De föreslagna åtgärderna i huvudalternativet är genomförda leder inte helt till att målen om minskad belastning på havet och grundvattnet nås. Det kan därför med hänsyn till grundvattnet finnas behov av att ställa upp lokala mål. Att minska utlakningen med 12 000 ton i stället för 10 000 ton skulle få mycket stora konsekvenser för jordbruket i södra Sverige, varför Jordbruksverket inte förordar detta alternativ.

Rapporten innehåller också förslag om hur jordbrukets fosforförluster till sjöar och vattendrag ska fortsätta att minska. Möjliga åtgärder är rådgivning samt miljöstöd för anläggning av skyddszoner utmed vattendrag inom erosionskänsliga områden. Även här bör det vara möjligt att ställa upp lokala mål där det finns skäl för detta från miljösynpunkt.

Kontaktpersoner:
Bertil Albertsson, miljöskyddsenheten, tel 0501-60 58 63
Johan Löfgren, växtodlingsenheten, tel 036-15 51 73


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.