Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-02-29

BSE har aldrig förekommit i Sverige

Jordbruksverket har den 28 februari fått meddelande från Danmarks veterinärmyndighet om ett fall av Bovin spongiform encephalopati, BSE, i en nötkreatursbesättning på Jylland. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ser i dagsläget ingen anledning till att vidta några speciella åtgärder i och med det inträffade. BSE har aldrig påvisats i Sverige. Sverige följer EU:s BSE-regler vad gäller övervakning, införsel och foder. Sverige har ett av EU godkänt system för identifiering och registrering av nötkreatur, det centrala nötkreatursregistret (CDB). Via CDB kan djur spåras i händelse av utbrott av smittsam sjukdom.

Den 20 januari avlivades en 3,5 år gammal mjölkko i Danmark på grund av misstanke om BSE-smitta, vilket nu har bekräftats. Djuret har destruerats och har inte gått ut i livsmedelskedjan. Besättningen som består av ett 70-tal djur kommer att avlivas och destrueras. Danmark har tidigare endast haft ett fall av BSE, 1992, hos ett djur som var importerat från Storbritannien.

BSE, även kallad galna ko-sjukan, är en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet hos nötkreatur. Smittämnet (prion) är ett protein som orsakar hjärnförändringar. Sjukdomen rapporterades första gången 1986 från Storbritannien där sjukdomen haft stor utbredning. BSE-fall förekommer även i andra länder inom Europa såsom Portugal, Frankrike, Schweiz, Irland, Belgien, Holland, Luxemburg och Liechtenstein. Djur smittas genom foder som innehåller infekterat kött eller benmjöl. Andra smittvägar har inte påvisats utom i sällsynta fall där överföring från BSE-sjuk ko till kalv skett. Smittämnet förefaller vara identiskt med det som orsakar en ny variant av Creutzfeldts Jacobs sjukdom hos människa, vilken har påträffats i Storbritannien (50 fall), Irland (1 fall) och Frankrike (2 fall).

Symptom på BSE kan vara förändrat beteende som nervositet och balanssvårigheter men även avmagring och minskad mjölkproduktion. Inkubationstiden (tid från det att djuret smittas till det att det insjuknar) är vanligtvis 2-7 år. Medelåldern hos insjuknade djur är 4-7 år. Det går i dag endast att ställa diagnos på döda djur.

I Sverige finns ett övervakningsprogram inom vilket 60 hjärnor från nötkreatur undersöks årligen. Undersökningarna gäller dels djur med centralnervösa symptom över 20 månaders ålder, dels djur över 4 års ålder som visar tecken på kronisk sjukdom. Hittills har cirka 140 hjärnor undersökts. Inget fall av BSE-smitta har förekommit i landet. Vid misstanke om BSE avlivas djuret och hjärnan undersöks med avseende på de speciella mikroskopiska förändringar som BSE ger. Gården spärrförklaras och inga djur får flyttas. Djurägare får full ersättning från staten för de förluster eller extra kostnader de har i samband med detta.

Sverige har haft förbud mot kadavermjöl i foder till djur (pälsdjur undantagna) från och med 1986 och en överenskommelse inom näringen mot utfodring med köttmjöl till mjölkproducerande kor från mitten av 1987. I april 1991 infördes i Sverige förbud mot att utfodra idisslare med idisslarprotein och 1994 kom ett EU-förbud mot att utfodra idisslare med däggdjursprotein, vilket Sverige införde i samband med EU-inträdet.

Sverige har haft få importer av nötkreatur. Sverige införde importförbud av levande djur från Storbritannien redan 1988. Djur införda före 1988 har stått under veterinär övervakning från 1991 och de djur som fortfarande var i livet 1997 har avlivats och destruerats.

BSE omfattas av den svenska epizootilagen vilket betyder att djurägare är skyldiga att anmäla misstänkta fall av BSE till en veterinär. Veterinären ska i sin tur anmäla misstänkta fall till Jordbruksverket. Sedan sjukdomen för första gången diagnostiserades 1986 har samtliga veterinärer uppmärksammats på sjukdomen och dess symptom. I oktober 1999 skickade Jordbruksverket och SVA ut information till samtliga nötkreatursägare i Sverige med beskrivning av symptom och en uppmaning att de ska vara observanta och alltid kontakta veterinär vid misstanke om BSE.

Jordbruksverket och SVA följer nu utvecklingen i Danmark och avvaktar de danska myndigheternas vidare utredning.

Kontaktpersoner:
Jordbruksverket
Ulla Carlsson, chef smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68
Statens veterinärmedicinska anstalt
Marianne Elvander, laborator, tel 018-67 40 00, 070-631 22 34


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-02-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.