Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-05-16

Genetiskt modifierad raps i vårrapsutsäde

Svalöf Weibull AB har den 15 maj informerat Jordbruksverket om att en utsädesexportör konstaterat att det förekommit genetiskt modifierad, GMO, raps i två partier certifierat vårrapsutsäde. Svalöf Weibull har importerat partierna från Kanada. I drygt 14 ton bruksutsäde av rapssorten Hyola 38, som importerades 1999, har en inblandning på ca 0,4 % av Roundup-resistent raps, från transformationstillfälle RT73, upptäckts. Roundup är ett totalbekämpningsmedel mot ogräs.

Enligt Svalöf Weibull såldes förra året ca 9 ton av utsädet till lantbrukare främst i Mälardalsområdet och Östergötland och odlades på uppskattningsvis 1 200 hektar. Upp till 4,5 ton överlagrat utsäde från samma partier kan ha såtts i år, bl.a. i samma områden. Delar av årets import av samma rapssort från Kanada har visat sig innehålla ca 2,6 % Roundup-resistent raps. Inblandningen upptäcktes dock innan partierna hann säljas till utsädesföretagen.

Jordbruksverket är tillsynsmyndighet för verksamhet med genetiskt modifierade växter. Odling av genetiskt modifierade växter kräver tillstånd enligt miljöbalken. Jordbruksverket har idag skickat ett föreläggande till Svalöf Weibull med en begäran om en redogörelse för vad som hänt och vilka åtgärder företaget har vidtagit och avser att vidta med anledning av detta. Svalöf Weibull har ålagts att snarast, dock senast den 18 maj, komma in med dessa uppgifter. Kontakter har även tagits med olika berörda organisationer, företag och myndigheter för att informera dem om den uppkomna situationen.

Jordbruksverket kommer att sammankalla en arbetsgrupp med berörda myndigheter och näringsföreträdare för att arbeta med åtgärder för att undvika liknande händelser i framtiden. De lantbrukare som i år använt det aktuella utsädet kommer att föreläggas att förstöra grödan. Skörden från 1999 års odling har enligt Svalöf Weibull sannolikt sålts som djurfoder och för tillverkning av rapsolja.
- Från Jordbruksverkets sida ser vi allvarligt på det inträffade. Inte för att det i första hand är någon fara för människors hälsa, våra djur eller miljön, utan för att vi måste kunna lita på att det som odlas och säljs som fritt från GMO också är det. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar och fortsätter:
- Ansvaret för dessa garantier ligger naturligtvis på företagen som måste försäkra sig om kvaliteten på det de köper eller säljer. Från Jordbruksverket kommer vi nu att undersöka behovet av ytterligare kontrollinsatser.

Mer information i ärendet ges på www.sjv.se/genteknik.

Kontaktpersoner:
Carl Johan Lidén, chef växtavdelningen, tel 036-15 50 30, 070-543 78 11
Anna-Clara Sjöström, växtodlingsenheten, (odling, lagstiftning) tel 036-15 51 58, 070-532 51 79
Jennie Brundin, växtodlingsenh., (odling, lagstiftning) tel 036-15 56 87
Eva Dahlberg, växtodlingsenh., (utsäde) tel 036-15-51 76
Karin Alness, djurmiljöenh., (foder) tel 036-15 59 91


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-05-16.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.