Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-14

Misstanke om paratuberkulossmitta i en mjölkbesättning

Det finns misstanke om att en mindre mjölkbesättning i Västergötland är smittad med paratuberkulos. En sjukdomsutredning har påbörjats och i avvaktan på att provsvaret bekräftas har vissa restriktioner införts för den aktuella gården. Syftet med restriktionerna, som bland annat innebär att inga djur får föras från gården annat än för slakt, är att undvika smittspridning. Ett definitivt svar kommer tidigast om en till två månader.

Paratuberkulos är en tarmsjukdom som drabbar olika idisslare och karakteriseras av ett kroniskt förlopp med avmagring och diarré hos enstaka djur i besättningen. Hos de flesta djur ses dock inga symtom på sjukdom. Sjukdomen utvecklas mycket långsamt hos smittade djur och sprids långsamt inom en besättning. Spridning mellan besättningar sker nästan uteslutande genom handel med smittade livdjur. Paratuberkulos är inte samma sjukdom som tuberkulos.

Paratuberkulos är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige. Sedan 1993 har sjukdomen konstaterats i ett femtiotal nötkreatursbesättningar med köttdjur. Samtliga dessa besättningar har slaktats ut. Majoriteten av dessa sjukdomsutbrott härrör från samma smittkedja och leder tillbaka till importer av levande nötkreatur under mitten av 1970-talet. I det nu aktuella fallet rör det sig om en mjölkbesättning och skulle provsvaret bekräftas så är det den första mjölkbesättningen i landet som konstaterats vara smittad. I många andra delar av världen är paratuberkulos däremot en vanlig sjukdom. I flera europeiska länder uppskattar man att åtminstone 25 procent av mjölkbesättningarna är infekterade. Andelen smittade djur i köttrasbesättningar uppges vara betydligt högre.

I Sverige lyder paratuberkulos under epizootilagen (1999:657) vilket betyder att staten ska vidta åtgärder för att förhindra smittspridning och för att utrota smittämnet. Drabbade djurägare är berättigade till viss ersättning för de kostnader och förluster som blir följden vid exempelvis beslut om slakt. Lantbruksnäringen driver ett frivilligt kontrollprogram för paratuberkulos i Svenska Djurhälsovårdens regi. Programmet riktar sig främst till avelsbesättningar med köttdjur. Anslutning till programmet är förenat med olika villkor för bl.a. livdjursinköp och varje år tas prover i de besättningar som är anslutna till programmet. Det misstänkt positiva provet från den aktuella mjölkbesättningen togs i samband med rutinmässig provtagning inom detta kontrollprogram.

För mer information se Jordbruksverkets webbplats: www.sjv.se/smittskydd/Paratuberkulos.htm

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef Jordbruksverkets djuravdelning, tel 070-645 27 68
Ulla Carlsson, chef Jordbruksverkets smittskyddsenhet, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Susanna Sternberg, Statens veterinärmedicinska anstalt, tel 018-67 43 47


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.