Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-06-28

Nya djurskyddsbestämmelser för hållande av strutsfåglar

Strutsfåglar hålls för produktion av bl.a. skinn, kött, fjädrar och olja och är ett relativt nytt djurslag inom svenskt lantbruk. Svenska detaljbestämmelser har saknats på området och därför har nu Jordbruksverket beslutat om nya djurskyddsföreskrifter för strutsfåglar.

Föreskrifterna införlivar Europeisk konvention om skydd av animalieproduktionens djur: "Rekommendation för strutsfåglar".

Föreskrifterna innehåller bl.a. regler för:

krav på utbildning för den som ansvarar för hållande av strutsfåglar
tillsyn och skötsel av strutsfåglar
utformning av hägn och byggnader
stallklimat, ljus och buller
foder och vatten
renhållning, samt
var produktionsplats för strutsfåglar inte får uppföras.

Remissinstanserna har utan undantag varit positiva till att det utarbetas ett regelverk för hållande av strutsfåglar. Frågor angående mått och utrymme för strutsarna ha däremot varit föremål för omfattande diskussioner. Under slutfasen i arbetet med föreskrifterna har Jordbruksverket fått information som gör att verket väljer att tills vidare utelämna måttbilagan i föreskrifterna.

Anledningen till detta är att det presenterats nya erfarenheter, såväl nationella som internationella. En synpunkt som framförts är bl.a. att stora ytor för små kycklingar kan vara negativa ur djurskyddssynpunkt. För att inte försena beslutet om djurskyddsföreskrifter för strutsfåglar har Jordbruksverket därför beslutat om föreskrifter utan tillhörande måttbilaga. Efter en noggrann genomgång av erfarenheterna från bl.a. våra nordiska grannländer och Holland är det Jordbruksverkets avsikt att under hösten komplettera föreskrifterna med en måttbilaga som är anpassad efter de nya erfarenheter som framkommit sedan strutsfåglar började hållas i Sverige. I och med detta förfarande undviker Jordbruksverket att riskera att behöva göra en snar ändring i måttbilagan.

Kontaktpersoner:
Kurt Jacobsson, handläggare djurskyddsenheten, tel 036-15 51 83
Karin Åhl, handläggare djurskyddsenheten, tel 036-15 52 56


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-06-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.