Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-10-23

Första inredda buren för värphöns godkänd

Första buren som följer djurskyddsförordningen är godkänd. Försöken med de inredda burarna för värphöns har pågått i två år med goda resultat. Burarna är försedda med rede, sittpinne och sandbad som hönsen har behov av och gärna utnyttjar.

1997 ändrades villkoren för värphönshållning. Regeringen föreskrev då att höns för äggproduktion inte får inhysas i andra burar än sådana som uppfyller hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad. Ändringen innebar att det blev tillåtet att prova så kallade inredda burar i praktisk drift.

Det burfabrikat som först kom igång med provningarna var AB Bröderna Victorssons Trivsel-bur. De första hönsen sattes in maj 1998 och därefter har burarna installerats hos ytterligare elva äggproducenter.

Jordbruksverket har nu bedömt att buren fungerar på ett djurskydds- och djurhälsomässigt godtagbart sätt och godkänt buren.

Sedan tidigare är system med frigående höns tillåtna. Jordbruksverkets beslut innebär att äggproducenter med traditionella burar som har dispens från kravet på rede, sittpinne och sandbad nu har ytterligare ett alternativt system att ställa om till.

I september i år redovisade Lantbruksuniversitetet i Uppsala resultaten av provningen av de nya burarna. Överlag har resultaten varit bra och det kan konstateras att hönsen i stor utsträckning använder såväl rede, som sittpinne och sandbad.

Ytterligare tre fabrikat av inredda burar provas. Enligt provningsprogrammet måste dessa provningar pågå minst ett år till innan ett eventuellt godkännande blir aktuellt.

Kontaktpersoner:
Christer Nilsson, handläggare, djurskyddsenheten, tel 036-15 51 79
Agneta Brasch, stf avdelningschef, djuravdelningen, tel 036-15 58 15
Jackis Bengtson, handläggare, djurmiljöenheten, tel 036-15 56 95

© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-10-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.