Information från Jordbruksverket

3 425 kontroller av ansökan om arealersättning genomförda

Av 2 069 kontrollerade jordbrukare som ansökte om arealersättning för spannmål 1997 har 174 brukare avvikelser som överstiger 3 procent av den areal de sökt ersättning för. Av dessa har 38 brukare avvikelser på över 20 procent, vilket medför att de går miste om arealersättningen för spannmål. Totalt omfattar avvikelserna ca 580 hektar, vilket är 0,5 procent av de drygt 105 800 hektar som kontrollerats när det gäller spannmål.

Under 1997 har länsstyrelserna sammanlagt genomfört 3 425 kontroller av ansökan om arealersättning och anmälan av foderareal. Totalt har ca 156 400 hektar kontrollerats, vilket motsvarar 10 procent av den areal som ingår i ansökningarna.

Precis som tidigare år är de flesta avvikelserna som upptäckts mycket små. Avvikelser som understiger 3 procent innebär rättning till verklig areal. Jordbrukare som har avvikelser inom intervallet 3-20 procent kommer dessutom att få sanktioner i form av sänkt ersättning. Om avvikelsen är större än 20 procent inom en grödgrupp går jordbrukaren miste om ersättningen inom den aktuella grödgruppen.

Den största delen av ansökningarna gäller spannmål. Av 2 069 kontrollerade brukare har 174 avvikelser som överstiger 3 procent. Totalt inom spannmål har avvikelser konstaterats för ca 580 hektar av de drygt 105 800 hektar som kontrollerats. Det motsvarar 0,5 procent av den kontrollerade arealen, vilket är i stort sett identiskt med förra årets kontrollresultat.

Kontrollen av oljelin intensifierades i år efter att 1996 års kontroll visat på avvikelser på drygt 8 procent av kontrollerad areal. Vid årets kontroll var avvikelserna betydligt mindre, 3,8 procent av de ca 4 100 hektar som kontrollerades.

När det gäller uttagen areal, dvs. mark som är i träda eller odlas med industri- och energigrödor, har fler avvikelser konstaterats jämfört med förra året. Av knappt 21 500 hektar som kontrollerades konstaterades avvikelser på 710 hektar, vilket motsvarar 3,3 procent av den kontrollerade arealen. I fjol var den siffran 1,7 procent.

- Länsstyrelserna har i ett pressat arbetsläge gjort ett mycket gott kontrollarbete. Framför allt har deras strategier för urval av kontrollobjekt förbättrats, säger Lars-Göran Edgren, chef för Jordbruksverkets kontrollenhet.

- Årets kontroller visar i likhet med föregående år små avvikelser, konstaterar Johan Sigvardsson på kontrollenheten. När det gäller kontroll av oljelin har det gjorts särskilda insatser i år, och det har visat sig att situationen förbättrats. Det är dock något oroande att det vid kontroll av uttagen areal har konstaterats en avsevärd ökning av antalet fel. Kontrollen av uttagen areal kommer att prioriteras nästa år.

Kontaktpersoner:

Johan Sigvardsson, kontrollenheten tel 036-15 59 69

Åke Svensson, kontrollenheten tel 036-15 52 10

Lars-Göran Edgren, chef kontrollenheten tel 036-15 52 39
© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-12-16.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten