Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-07-03

Användningen av kemiska bekämpningsmedel minskade 65 procent på tio år

Användningen av kemiska bekämpningsmedel har minskat med ca 65 procent under perioden 1986-1996 räknat utifrån ett medeltal av förbrukningen mellan 1981 och 1985. Det visar en slutrapport om handlingsprogrammet för att minska riskerna med bekämpningsmedel 1986-1996 som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket nu lämnat till regeringen. Målsättningen var att 1996 ha nått en reducering med 75 procent.
För att få ett mått på riskförändringarna och inte bara förändring i försålda mängder har ett s.k. riskindex för hälsa respektive miljö tagits fram.

Reducerade mängder medför inte nödvändigtvis reducerade risker. Det har därför funnits behov av ett mått som bättre knyter an till målet att minska riskerna med bekämpningsmedel än vad enbart förändringar i försålda mängder gör. Ett riskindex för hälsa respektive miljö har tagits fram för varje verksamt ämne som ingått i godkända växtskyddsmedel mellan 1986 och 1996 (ca 200 ämnen). Genom att koppla dessa index till försåld mängd kan förändringar i tiden redovisas. Beräkningarna visar att hälso- och miljöriskerna har minskat med 76 respektive 65 procent.

Programmet har omfattat åtgärder såsom lagstiftning och tillsyn, utbildning, information och rådgivning, försöks- och utvecklingsverksamhet samt ekonomiska styrmedel.

Riksdagen har beslutat om ett nytt handlingsprogram för användningen av bekämpningsmedel för tiden 1997-2001, där hälso- och miljöriskerna även fortsättningsvis ska minskas.

Kontaktperson:
Anders Emmerman, Jordbruksverket, tel 036-15 51 54

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-07-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten