Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-07-14

Inrätta fond för katastrofskadeskydd

- Det är angeläget att skapa ett ekonomiskt hållbart system för rennäringens katastrofskadeskydd. Jordbruksverket är därför berett att stå för hälften av insatsen i en fond för katastrofskadeskydd om näringen ställer motsvarande resurser till fondens förfogande. Detta under förutsättning att regeringen ger sitt bifall. Införandet av en fond innebär att det måste skapas ett tydligt regelverk som anger under vilka omständigheter en beteskatastrof kan anses föreligga och när bidrag kan lämnas. Det berättar Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar under sitt två-dagars besök i Tännäs sameby, Långbrotten i västra Härjedalen.

- Jag har förstått att en fond för katastrofskadeskydd är en angelägen fråga för rennäringen och min ambition är att vi ska komma fram med en bra lösning snarast möjligt. Kriterier för hur och när medel till utfodring under synnerligen svåra betesförhållanden kan lämnas är under utarbetande. I den arbetsgrupp som handhar frågan ingår företrädare för rennäringen, berörda länsstyrelser och Jordbruksverket, förklarar Irhammar. Fram till och med den 1 juli 1993 fanns det bestämmelser som reglerade rennäringens katastrofskadeskydd. Medel reserverades årligen ur statsbudgeten med 330.000 kronor t.o.m. budgetåret 1985/86. Därefter avsattes vid överläggningar mellan staten och rennäringen 1-1,5 miljoner årligen ur anslaget till rennäringen. Under åren 1993-1996 skedde inga utbetalningar. 1997 utbetalades cirka 800.000 kronor och 1998 cirka 1,4 miljoner.

- Jag tror att samarbete kring utformningen av kriterierna och en gemensam finansiering av fonden är det bästa sättet att lösa frågan, säger Irhammar som hoppas att regeringen är beredd att stödja denna lösning.

Samerna driver idag ett antal EU-projekt inom mål 6-programmet inriktade på utveckling av rennäringen med Jordbruksverket som nationell medfinansiär.

Under 1998 har Jordbruksverket hittills beviljat medel för fem projekt. Fler ansökningar är under handläggning och den totala budgeten för året är 5 miljoner.

Ett av de projekt som beviljats medel är Svenska samernas riksförbunds projekt "Marknads- och kvalitetsinsatser för renkött". Projektet är en uppföljning av den verksamhet som bedrevs av Branschrådet för renkött (upphörde den 30 juni 1997). Projektledare är Edvin Rensberg, ordförande i Tännäs sameby. Verksamheten består av ett antal delprojekt. Några av dem är marknadsföring, samordning forskning-näring och styrning av slaktuttag.

- Alla delprojekt är mycket angelägna men särskilt kan nämnas samordningen mellan forskningen och näringen. Det är en viktig uppgift för den centrala myndigheten för rennäringen att stödja forskningen och bidra till att forskningsresultat sprids och tillämpas, menar Ingbritt Irhammar.

Kontaktpersoner:

Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, 070-595 93 50
Madeleine Widerström, info.sekr, tel 036-15 58 44, 070-604 06 21
Tord Constenius, företagsenheten, tel 036-15 58 92

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-07-14.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten