Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-11-11

Satsning på ekologiskt lantbruk

Jordbruksverket har beviljat Ekologiska lantbrukarna ytterligare 578 000 kronor för utbildnings- och informationsinsatser om ekologiskt lantbruk under 1998.

Ekologiska lantbrukarna har tidigare i år beviljats 900 000 kr av de EU-delfinansierade UID-medlen för utbildning, information och demonstrationsprojekt om miljöfrågor inom det svenska jordbruket. UID-verksamheten bedrivs inom tre delprogram: Biologisk mångfald, miljökänsliga områden och ekologisk produktion.

De medel som Ekologiska lantbrukarna nu har beviljats ska bland annat användas till att ta fram en skrift som beskriver hur ekologiskt lantbruk bedrivs idag, vilka för- och nackdelar det ekologiska lantbruket har ur miljösynpunkt samt hur ekonomin för den enskilde lantbrukaren påverkas. Medel har också beviljats för att ge ut informationsbroschyrer kring viktiga frågor inom området samt för genomförande av seminarier.

Kontaktpersoner:
Gabriella Cahlin, chef växtodlingsenheten, tel 036-15 56 83
Magnus Berg, handläggare växtodlingsenheten, tel 036-15 51 59

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-11-11.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten