Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-12-18

Nationellt program för växtgenetiska resurser

Jordbruksverket har på regeringens uppdrag lämnat förslag till ett nationellt program för bevarande och långsiktigt hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser, som fröer och levande växter. Syftet med programmet är bland annat att bidra till ökad livsmedelssäkerhet, ett uthålligt jordbruk och att den biologiska mångfalden bibehålls genom att bevara och använda de växtgenetiska resurserna. Programmet ska också bidra till att det biologiska kulturarvet levandegörs.

Idag pågår spridda verksamheter runt om i landet som har med bevarande och nyttjande av växtgenetiska resurser att göra. Den största effekten av det nationella programmet är att samordningen mellan olika aktörer ökar.

Det nationella programmet delas upp i fem olika aktivitetsområden. Dessa är bevarande, nyttjande, forskning och utveckling, utbildning och information samt internationellt arbete. Jordbruksverket föreslår att det i Sveriges nationella program ska ingå svenskt växtmaterial som bevaras utanför sin naturliga växtplats både i frögenbank hos Nordiska Genbanken och genom odling på friluftsmuseer, botaniska trädgårdar eller i annan regi runt om i landet. Verket föreslår även att de kulturväxter och deras vilda släktingar som bevaras på den plats där arten/sorten utvecklat sina karakteristiska egenskaper ska finnas med i programmet.

Jordbruksverket föreslår att Centrum för biologisk mångfald (CBM) ska få rollen som samordnare av det nationella programmet. Samordningsverksamheten ska enligt förslaget påbörjas under 1999. Utredningen menar också att ett programråd bör inrättas med uppgift att dels vara rådgivande till CBM, dels dra upp riktlinjer för verksamheten och utveckla en policy för prioriteringar inom programmet. Eftersom Jordbruksverket är sektorsansvarig myndighet för jordbruket bör verket enligt utredningen leda programrådet liksom ha det yttersta ansvaret för att programmet fungerar. Jordbruksverket avser att inrätta programrådet under 1999.

Bakgrunden till utredningen är den att Sverige 1992 skrev under konventionen om biologisk mångfald. Där förband vi oss att upprätta ett nationellt program för växtgenetiska resurser. I nuläget är det cirka 170 stater som ratificerat den juridiskt bindande konventionen.

I den arbetsgrupp som utformat förslaget till nationellt program har ingått representanter för Naturvårdsverket, Nordiska Genbanken, Skogs- och jordbrukets forskningsråd, Sveriges lantbruksuniversitet, CBM, friluftsmuseerna, de botaniska trädgårdarna, Fritidsodlingens Riksorganisation, Novartis Seeds AB och Svalöf Weibull AB. Jordbruksverket har även anordnat en hearing för en bredare krets. Förslaget till nationellt program för växtgenetiska resurser har nu överlämnats till regeringen.

Kontaktperson:
Anna-Clara Brunsson, handläggare miljöenheten, tel 036-15 51 58

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-12-18.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten