Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-09

29 miljoner fördelade till miljöåtgärder inom jordbruket och trädgårdsnäringen

Jordbruksverket disponerar medel för att genom försöks- och utvecklingsverksamhet styra utvecklingen inom jordbruket och trädgårdsnäringen mot minskat växtnäringsläckage, minskad ammoniakavgång, säkrare och minskad användning av bekämpningsmedel och ökad andel ekologisk produktion. Resultaten från försöks- och utvecklingsverksamheten ska kunna ligga till grund för råd och rekommendationer som är direkt tillämpbara inom jordbruket och trädgårdsnäringen.

För 1999 har Jordbruksverket nu fördelat 29 miljoner kronor till cirka 95 projekt. Utrymmet för helt nya projekt har varit begränsat. I de fall nya projekt har beviljats har de i första hand riktats mot trädgårdsområdet. Flera projekt har, även om de uppfyllt kraven för att få bidrag, avslagits p.g.a. begränsade resurser.

Försöks- och utvecklingsverksamheten bedrivs i första hand vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, men även andra aktörer som t.ex. Jordbrukstekniska institutet och Hushållningssällskapen har erhållit medel. Några exempel på projekt som beviljats och vilka som driver dem är följande:

Träda som skyddszon längs åkerkanter - effekter på den lägre och högre faunan - SLU
Utveckling och validering av prognosmetoder för skadegörare på lantbruksväxter - SLU
Minskat kväveläckage från åkermark i jordbruksbygd. Ett operationellt modellverktyg för utvärdering av läckagets storlek, fördelning och effekten av olika åtgärder - SLU
Djupströgödsel - spridningsteknik, spridningstidpunkt och växtnäringsutnyttjande - Jordbrukstekniska institutet
Ekologisk sortprovning av spannmål, ärter, oljeväxter och potatis - SLU
Inälvsparasiter hos får och lamm i ekologiskt producerande besättningar - Svenska Djurhälsovården.

Vid bedömningen av projekten har Jordbruksverket inhämtat synpunkter från en referensgrupp med representanter från länsstyrelserna, Ekologiska lantbrukarna, Hushållningssällskapen, Lantbrukarnas Riksförbund och Trädgårdsnäringens Riksförbund.

Kontaktpersoner:
Anders Emmerman, handläggare miljöskyddsenheten, tel 036-15 51 54
Lovisa Eriksson, handläggare miljöskyddsenheten, tel 036-15 60 95
Magnus Bång, handläggare miljöskyddsenheten, tel 036-15 50 17
Göte Frid, handläggare djurmiljöenheten, tel 036-15 58 11


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1999-02-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.