Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-10-15

 

Jordbruksverket avvisar utbetalning av EU-stöd i euro

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket utrett konsekvenserna av att införa utbetalning av EU-stöd i euro parallellt med svenska kronor i ett Sverige som är utanför euroområdet. Scenariot som utretts innebär euroutbetalningar där en flytande växelkurs tillämpas mellan svenska kronor och euro. Jordbruksverket anser att beslut om utbetalning av EU-stöd i euro inte ska tas förrän beslut om Sveriges eventuella inträde i euroområdet är fattat.

Genom att studera regelverket inom EU och i Sverige, Jordbruksverkets ADB-system, informationsmaterial och blanketter, samt utbetalningarnas olika flöden har omfattning och konsekvenser av att införa utbetalning av stöd i euro kunnat bedömas. I arbetet har även näringen fått möjlighet att lämna synpunkter. Utgångspunkten för utredningen har varit att den svenske stödmottagaren ska få ett lika stort stödbelopp i euro som stödmottagare inom euroområdet.

Det enda kriteriet som EU ställer upp för ett land som inte deltar i eurosamarbetet är att stöd i euro inte ska ge systematiska fördelar. Detta innebär bl.a. att valutaspekulation ska undvikas. Jordbruksverket pekar även i utredningen på att om stödet ska erbjudas i euro bör även övrig hantering runt stödet i fråga ske i euro, t.ex. säkerheter, återkrav och korrigeringar.

Förutom Jordbruksverket kommer ett stort antal andra myndigheter att beröras, bl.a. Länsstyrelserna, NUTEK, Fiskeriverket, Skattemyndigheten, RSV och Kronofogdemyndigheten. Det beror på att dessa myndigheter i något avseende hanterar EU-stöd.

Kostnaderna för att erbjuda stöd i euro är omfattande för omarbetning av ADB-system, uppdatering av blanketter och informationsmaterial, utbildning och eventuellt för ändring av svenska rättsakter. Dessutom är dessa förändringar tidskrävande. Det är därför av allra största vikt att ett projekt för att kunna erbjuda stöd i euro inte sätts igång i onödan, anser Jordbruksverket.

Rapporten "Euro till jordbruket?" (nr 1999:25) kan beställas från Jordbruksverket, fax 036-34 04 14 eller tel 036-15 51 75. Priset är 100 kr exklusive moms.

 

Kontaktperson:
Ruth Andersson, handläggare internationella enheten, 036-15 56 92© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-10-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.